Tietosuojaseloste

Radio SUN Oy on Tampereella kotipaikkansa pitävä innovatiivinen mediatalo, jonka omistuksessa on kaksi radiokanavaa, Radio SUN ja Tampereen Kiakkoradio.

Tämä tietosuojaseloste koskee Radio SUN Oy:n mainostaja-asiakkaita.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Radio SUN Oy
Y-tunnus: 0580040-2
Suvantokatu 13, 33100 TAMPERE

Milla Sirén
tietosuoja@radiosun.fi
Suvantokatu 13, 33100 TAMPERE

Radio SUN Oy:n kilpailu- ja voittajarekisteri sekä nettisivujen käyttäjärekisteri

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakasviestintä (esim. asiakastiedotteet)
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia
 • Tiedon analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta tai asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

 

Mainostajat ovat henkilöitä tai yrityksen / muun yhteisön edustajia, jotka ovat mainostaneet SUN Radion tai FUN Tampereen eri kanavissa. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

Potentiaaliset mainostajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voisivat rekisterinpitäjän arvion mukaan olla kiinnostuneita radiossa mainostamisesta. Rekisterissä on tällaisten yritysten ja yhteisöjen edustajien yhteystietoja. Edustaja valitaan yhteyshenkilöksi ammattinimikkeensä perusteella. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu yritystä mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa.

Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, markkinointilupatiedot

Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet).

Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista mielipidettä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

Nykyisten, entisten ja potentiaalisten mainostajien henkilötietoja saadaan mainostajalta itseltään sekä julkisista lähteistä (esim. numeropalvelut, yritysrekisterit, yritysten verkkosivut).

Mainostajien edustajien henkilötietoja säilytetään, kunnes mainostaja pyytää tietojensa poistamista.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan radion palvelujen toteuttamiseen.

Kunkin kumppanin kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa kumppani sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön ja Radio SUN Oy:n ohjeistuksen mukaisesti sekä riittävän tietoturvan huomioiden. Kumppanit sitoutuvat käyttämään vain alihankkijoita, jotka noudattavat samoja käytäntöjä.

Lista kumppaniyrityksistä, jotka vastaanottavat radion mainostaja-asiakkaiden henkilötietoja:

 • Google Inc: Sähköpostijärjestelmä Gmailin avulla viestimme tilaaja- ja mainostaja-asiakkaidemme kanssa. Sähköpostiviestit voivat sisältää viestijöiden henkilötietoja siltä osin kuin se on tarpeen mainos- tai laskutusasioiden hoitamisessa. Tietojenkäsittelystä vastaa Radio SUN Oy:n henkilökunta, eikä sähköpostipalvelun lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin tai muihinkaan viestisisältöihin.
 • Salesforce.com Inc: Asiakkuudenhallintajärjestelmä Salesforcen avulla ylläpidämme mainostaja-asiakkaidemme tietoja (mm. yhteystietoja ja yhteydenottotietoja). Tietojenkäsittelystä vastaa Radio SUN Oy:n myyntihenkilökunta, eikä lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin tai muihinkaan viestisisältöihin.
 • The Rocket Science Group / MailChimp: Uutiskirjetyökalu MailChimpillä lähetämme uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä tilaajille ja potentiaalisille tilaajille. Toimitamme MailChimpiin henkilöiden etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen. MailChimp kerää tietoa käyttäjäkohtaisesti uutiskirjeiden ja markkinointiviestien vastaanottamisesta, viestin avaamisesta ja linkkien klikkaamisesta. Tietojenkäsittelystä vastaa Radio SUN Oy:n markkinointihenkilöstö, eikä lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin.
 • Salesforce.com Inc / Pardot: Uutiskirjetyökalu Pardotilla lähetämme uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä mainostajille ja potentiaalisille mainostajille. Toimitamme Pardotiin mainostajien yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen. Pardot kerää tietoa käyttäjäkohtaisesti uutiskirjeiden ja markkinointiviestien vastaanottamisesta, viestin avaamisesta ja linkkien klikkaamisesta. Tietojenkäsittelystä vastaa Radio SUN Oy:n markkinointihenkilökunta, eikä lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin.
 • Somic Oy: Puhelinjärjestelmämme on Somicin ylläpitämä. Kun henkilö soittaa puhelinvaihteeseemme, tämän puhelinnumero tulee järjestelmän tietoon. Tietojenkäsittelystä vastaa Radio SUN Oy:n henkilökunta, mutta järjestelmäongelman sattuessa lisenssinantaja saattaa joutua käsittelemään henkilötietoja ongelmanratkaisun yhteydessä.
 • Ropo Group Oy: Perintätoimisto Ropo Group hoitaa mainostaja-asiakkaidemme perinnän. Perintätapauksissa toimitamme Ropo Groupille mainostajan yhteyshenkilön yhteystiedot perintätoimenpiteitä varten.
 • Google Inc / Google Analytics ja IO Analytics LCC: verkon käyttäjäanalytiikkapalveluja tarjoavat yritykset Google Analytics ja IO Analytics keräävät verkkokäyttäjiemme IP-osoitteita sekä tietoja verkkokäyttäytymisestä (esim. vierailun kesto, vieraillut sivut, vierailutaajuus). Tutkimme analytiikkatietoja yleisellä tasolla analysoiden kävijävirtojen käyttäytymistä – emme yksittäisen kävijän käyttäytymistä.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Poikkeuksia ovat kumppanimme Google, Salesforce (ja Pardot) sekä MailChimp, joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Kaikki kolme yritystä ovat Privacy Shield -sertifioituja. Kumppanimme IO Analyticsin EU:ssa sijaitseville palvelimille on pääsy yhtiön kotimaasta Ukrainasta, ja yhtiön kanssa on solmittu EU:n komission edellyttämä mallisopimuslauseke.

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

a) Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

b) Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Nykyinen tietosuojaseloste on päivitetty 31.5.2018.

Radion kuulijakilpailuihin osallistujia ja nettisivukäyttäjiä koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%