Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


Radio SUN Oy on Tampereella kotipaikkansa pitävä innovatiivinen mediatalo, jonka omistuksessa on kaksi radiokanavaa, Radio SUN ja FUN Tampere.

Tämä tietosuojaseloste koskee radiosun.fi- ja funtampere.fi-nettisivuilla tapahtuvia, Radio SUN Oy:n omia kampanjoita ja kilpailuita joissa kerätään osallistujatietoja lomakkeella tai jollain muulla vastaavalla tavalla.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


1. Rekisterinpitäjä

Radio SUN Oy
Y-tunnus: 0580040-2
Suvantokatu 13, 33100 TAMPERE


2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Milla Sirén
tietosuoja@radiosun.fi
Suvantokatu 13, 33100 TAMPERE


3. Rekisterin nimi

Radio SUN Oy:n kilpailu- ja voittajarekisteri sekä nettisivujen käyttäjärekisteri


4. Käsiteltävät tiedot

Osallistujan itse antamat henkilötiedot. Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja syntymäaika sekä mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista kilpailuun/kampanjaan osallistumiseen, mutta ilman henkilötietoja ei osallistujaa voida kontaktoida hänen voittaessaan/tullessa valituksi kampanjaan.

Verkkosivuston käyttäjistä kerätään analytiikkatietoja, kuten vierailijan IP-osoite sekä verkkokäyttäytymistiedot (vieraillut sivut ja vierailun kesto). Lue lisää Google Analyticsin tietosuojasta Googlen verkkosivuilta.


5. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • Tietoja käytetään vain voittajien / kampanjaan valittujen kontaktointia varten. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus.
  • Verkkosivuston käyttäjistä tallennetaan verkon analytiikkatyökaluihin (Google Analytics) tietoja verkkokäyttäytymisestä (esim. vierailun kesto, vieraillut sivut, vierailutaajuus). Verkkokävijöiden IP-osoitteet käsitellään anonymisoidussa muodossa. Tutkimme analytiikkatietoja yleisellä tasolla analysoiden kävijävirtojen käyttäytymistä – emme yksittäisen kävijän käyttäytymistä. Analytiikkatietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu verkkopalvelun kehittämisessä analytiikan pohjalta.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä eli silloin kun henkilö luovuttaa henkilötietojaan kilpailuun osallistumista varten.

Verkkokäyttäytymistietoja kerätään evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Evästetietoja ei yhdistetä käyttäjän itse antamiin henkilötietoihin ja verkkokävijöiden IP-osoitteet käsitellään verkkoanalytiikkapalvelussa anonymisoidussa muodossa.


7. Tietojen säilytysaika

Kilpailujen osallistujien tetoja säilytetään kilpailun päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Voittajien tietoja säilytetään 6 kuukautta kilpailun päättymisen jälkeen, jotta voittaja saadaan kontaktoitua ja palkinnon perillepääsy varmistettua.

Nettisivujemme käyttäjistä tallennettuja yksilöiviä käyttäjätietoja säilytetään 14 kuukautta viimeisimmän vierailun jälkeen.


8. Henkilötietojen luovutukset

  • Kilpailujen osallistujatietoja ei luovuteta kokonaisuudessaan eteenpäin, ellei rekisteröity ole antanut lupaa luovuttaa tietonsa kolmannen osapuolen suoramarkkinointia varten.
  • Kilpailujen voittajien tiedot voidaan toimittaa eteenpäin kyseisen kilpailun asiakasyritykselle palkintojen toimittamista varten.
  • Luovutamme nettisivujemme anonyymeja käyttäjätietoja verkkosivustomme analytiikan tarjoaville yrityksille (Google Analytics).


9. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Poikkeus on kumppanimme Google, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Google on Privacy Shield -sertifioitu.


10. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

a) Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

b) Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
  • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
  • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
  • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.


12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Nykyinen tietosuojaseloste on päivitetty 31.5.2018.

 

Mainostaja-asiakkaita koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

Palaa tästä takaisin ylös